DKC Lamparna ONLINE

OPIS PROJEKTA

Projekt je osmišljen na način da se ciljanim skupinama pruži što više različitih vrsta kulturnih i umjetničkih aktivnosti tokom godine, a koje su dio cjelogodišnjeg programa DKC Lamparna. Većina aktivnosti osmišljena je za mlade i stare, a jedan manji i za djecu koji se u ovom projektu tretiraju kao posebna grupa. S obzirom na različite potrebe ciljanih grupa aktivnosti se provode odvojeno za 3 grupe korisnika. Sve aktivnosti imaju partcipativan pristup prema korisnicima te se temelje na metodologiji aktivnog sudjelovanja, koja promiče ciljane skupine u sukreatore umjetničkih djela. Jedan od najviše korištenih digitalnih kanala u projektu bit će upravo platforma zoom koja je i stvorena kako bi omogućila aktivnu interakciju velikog broja sudionika. Neke od projektnih aktivnosti će biti oblikovane u toku projekta kroz odabir umjetnika i njihovih projekata putem javnih natječaja. Na ovaj način se potiče i suvremene umjetnike ne da koriste digitalne tehnologije samo za vlastite stvaralačke svrhe, već i za participativan pristup te rad sa što većim brojem korisnika. Projekt predlaže novi online programski pravac DKC Lamparna u kojem se niz kulturnih aktivnosti namijenjenih ciljanim skupinama (djeca, mladi i stari) razvija i provodi u virtualnom prostoru. Sve aktivnosti imaju participativan pristup te se temelje na aktivnom sudjelovanju korisnika, koji ih pretvara u ravnopravne sudionike procesa stvaranja umjetničkih djela. Na taj način se unaprjeđuje korištenje digitalnih tehnologija kod ciljanih skupina kao i njihove kreativne vještine, povećava društvena interakcija i socijalna inkluzija te smanjuje osjećaj izoliranosti u novim ‘kriznim’ vremenima.

PROJEKT: Društveno kulturni centar Lamparna online
KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI), Rudarska 1, 52220 Labin,
www.lae.hr, E-mail: lae@pu.t-com.hr, Tel: +385.52.857041
PARTNERI:
Istarska kulturna agencija, Labin Zdravi Grad, Udruga Istarski ugljenokopi Raša
TRAJANJE PROJEKTA: 06.07.2021. – 05.07.2022.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 493.187,60 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske(15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
KONTAKT: L.A.E. XXI, Tina Gaspari, tina@lae.hr, 095.8402666

www.strukturnifondovi.hr                     www.esf.hr

ESIF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Labin Art Expressa XXI.