Istraživanje: Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU

Središnji državni ured za demografiju i mlade u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja informacija o stavovima mladih prema pandemiji uzrokovanoj virusom COVID-19, stavovima o EU i budućnosti EU te stavovima o podršci prema starijim građanima. 

Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. 

Istraživanje je u potpunosti anonimno, što znači da nitko neće moći povezati Vaše ime i prezime s odgovorima.

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno.

Molimo Vas da na upitnik odgovarate iskreno, čime ćete dati važan doprinos u upoznavanju stavova i mišljenja o temama u istraživanju.

Molimo Vas da svako pitanje, kao i upute za način davanja odgovora na svako pitanje, pažljivo pročitate.

Za popunjavanje upitnika trebat će Vam oko 15 minuta.

Zahvaljujemo na pomoći i suradnji!

Link: http://s.alchemer.eu/s3/Stavovi-mladih